Στηρίγματα για εύκολη στερέωση κασών πορτών και παραθύρων

Στηρίγματα πλαισίων (κουφωμάτων)

sc10-cd-1